Obchodní podmínky společnosti ACOMWARE, s. r. o.

English version of THE TERMS AND CONDITIONS OF ACOMWARE S.R.O.

1. Obecná ustanovení

 Společnost ACOMWARE s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586, IČ: 250 47 965 (dále jen „Zhotovitel“), je především poradenskou společností a reklamní agenturou působící zejména v oblasti internetového marketingu a elektronické komerce.

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která závazně objednává marketingové a/nebo reklamní a/nebo e-mailingové služby a/nebo datové služby a/nebo jiné další poskytované služby u Zhotovitele na základě objednávky či smlouvy pro sebe či pro třetí stranu. Poskytování služeb Zhotovitele třetí straně odlišné od Objednatele vyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

Marketingové služby jsou specifickou formou služeb prováděných na základě individuální dohody s Objednatelem, které jsou blíže specifikovány v jednotlivých položkách smlouvy. Patří sem zejména správa PPC či RTB kampaní, optimalizace webů pro internetové vyhledávače, budování zpětných odkazů, správa obsahu a community management na sociálních sítích, správa XML feedu pro zbožové vyhledávače, služby e-mailingu, služby datové a webové analytiky, grafické či jiné produkční služby a další.

Reklamní služby (kampaně) jsou služby reklamní povahy dohodnuté mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel zpravidla zajišťuje zveřejnění domluveného reklamního formátu (kampaně) o konkrétních parametrech na serverech (internetová prezentace, na které bude reklamní formát zveřejněn) specifikovaných v objednávce či v jiných médiích, a to např. na období definované v objednávce, formou stanoveného rozpočtu či dobití pevných částek do reklamního systému atp.

Datové služby jsou veškeré služby související se zpracováním dat dohodnuté mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Jedná se jak o data Objednatele či Zpracovatele, tak i data třetích stran. Zahrnuty jsou veškeré reportovací, analytické, výzkumné i další datové služby. Dále tímto pojmem označujeme také služby související se sběrem a uchováním dat či správou datového skladu.

Účelem těchto obchodních podmínek je upravit podmínky objednávek a dodávek služeb mezi Zhotovitelem a Objednatelem, tj. zejména upravit rámcové smlouvy, objednávky služeb a vznik, změnu a zánik dílčích smluv, na jejichž základě se dodávky služeb budou uskutečňovat, dále práva, povinnosti a nároky smluvních stran z těchto smluv plynoucí, jakož i veškeré ostatní záležitosti s tímto související.

Tyto obchodní podmínky se vztahují také na využívání softwarového řešení či jiných systémů třetích stran zajištěných ze strany Zhotovitele buď z jeho podnětu, či na žádost Objednatele – např. systému Acoustic, softwarového řešení Maileon, softwarového řešení Exponea, systémů společnosti Google, Inc. (např. Google Ads, Google Marketing Platform apod.), SEZNAM.CZ, a.s. (např. Sklik) a dalších. Tyto obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy Zhotovitel provádí svoji činnost v systémech zajištěných přímo Objednatelem.

Objednatel bere na vědomí, že výše popsaná softwarová řešení a další výše uvedené systémy jsou produktem třetí strany odlišné od Zhotovitele. Výpadky takových systémů třetích stran, popř. omezení přístupu do těchto systémů způsobené třetí stranou či jejími dodavateli nemohou být k tíži Zhotovitele a Zhotovitel za ně neodpovídá, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Základní pravidla užívání softwarového řešení třetích stran jsou uvedena v čl. 4 těchto podmínek. Užívání softwarového řešení třetích stran se dále výslovně řídí pravidly, technickou a provozní dokumentací stanovenými danou třetí stranou, a to vždy v aktuální verzi. Tyto dokumenty jsou v aktuální podobě k dispozici na internetových stránkách daného poskytovatele, případně u vybraných služeb na níže uvedeném odkazu. Objednatel bere na vědomí, že podmínkou užívání softwarového řešení třetích stran či dalších systémů může být požadavek, aby s poskytovatelem softwarového řešení uzavřel závaznou dohodu upravující jejich vzájemnou interakci. O tom ho případně bude Zhotovitel informovat.

Podmínky jednotlivých vybraných řešení:

Acoustic (https://acoustic.com/terms-conditions/)

Exponea (https://exponea.com/legal/terms-of-service/, https://exponea.com/legal/privacy-policy/)

Maileon (https://www.maileon.de/mehr/agb/, https://www.maileon.de/datenschutz/).

Sklik (https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/)

Google Ads (https://payments.google.com/u/0/paymentsinfofinder)

Google Marketing Platform (https://policies.google.com/terms?hl=en)

 

2. Objednávka

Služby se závazně objednávají na základě písemné objednávky (vč. faxové či e-mailové, podpisu prostřednictvím podpisové aplikace, například DocuSign) nebo na základě úhrady zálohové faktury (proforma) vystavené Zhotovitelem a provedené Objednatelem.

Objednávka je pro Zhotovitele závazná až poté, kdy ji Zhotovitel písemně či e-mailem potvrdí Objednateli. Zhotovitel může potvrdit objednávku také tím, že podle ní začne vykonávat činnost.

Všechny dílčí objednávky Objednatele budou, pokud možno, číselně označovány tak, aby nedocházelo k jejich duplikaci.

Potvrzením objednávky se má za to, že Zhotovitel a Objednatel sjednali smluvní vztah, který se bude vedle uzavřené smlouvy řídit ujednáními těchto Obchodních podmínek a dokumenty, na něž odkazují.

Uzavřením smlouvy, zasláním objednávky či provedením platby dle zálohové faktury vyjadřuje Objednatel souhlas:

a) s těmito Obchodními podmínkami Zhotovitele;

b) při využívání softwarového řešení či systémů třetích stran také s podmínkami poskytovatele daného software;

c) při objednávce reklamy v médiích třetích stran s podmínkami zveřejnění reklamy v těchto médiích stanovenými jejich provozovateli.

Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli pokyny týkající se zpracování jím předaných osobních údajů přiměřeným způsobem stanoveným Zhotovitelem.

3. Finanční podmínky

3.1 Cena

Cena je sjednána na základě dohody Objednatele a Zhotovitele. Ceny jsou vždy sjednávány bez DPH, která se připočítává dle platných právních předpisů.

3.2 Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem (bude hrazena na základě zálohové faktury). Příslušná částka platby musí pak být připsána na účet Zhotovitele nejpozději dva (2) pracovní dny před dohodnutým termínem zahájení příslušných služeb. V případě, že platba nebude na účet Zhotovitele připsána řádně a včas, není Zhotovitel povinen zahájit poskytování služeb.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu se vystavují do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud služby probíhají souvisle v několika měsících či v rámci jednotlivých kampaní, mohou být na konci každého kalendářního měsíce/kampaně Zhotovitelem vystaveny dílčí faktury na odpovídající část služeb.

Doba splatnosti faktur činí podle volby Zhotovitele vyjádřené na faktuře 14 dní od data vystavení nebo 21 dní od DUZP, pokud nebude písemně mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jiné období. V případě prodlení s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky. Zaplacení úroků z prodlení nemá vliv na nárok Zhotovitele na náhradu případné škody či jiné újmy. Povinnost zaplatit úroky z prodlení trvá i po skončení smlouvy.

Za řádně uhrazené služby se považují služby, které byly uhrazeny ve výši uvedené na objednávce/daňovém dokladu a pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet Zhotovitele.

Chybné, částečné či hromadné platby nemusí být Zhotovitelem akceptovány. Takové platby mohou být vráceny na účet, ze kterého byly na účet Zhotovitele připsány, snížené o případné bankovní poplatky vynaložené ze strany Zhotovitele.

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit nebo zastavit své pohledávky vůči Zhotoviteli.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen Zhotoviteli zaplatit storno poplatek ve výši sjednané ceny s DPH dle objednávky, nedohodnou-li se strany jinak.

3.4 Zvláštní podmínka u neuhrazených faktur

V případě prodlení úhrady jakékoli faktury (i vystavené podle jiné uzavřené smlouvy s Objednatelem) ze strany Objednatele má Zhotovitel právo přerušit poskytování služeb dle této smlouvy, aniž by byl povinen to Objednateli oznámit, a dále případně vázat další zahájení prací na uhrazení přiměřené zálohy Objednatelem. Pokud dojde k přerušení poskytování těchto služeb, není tím dotčeno právo Zhotovitele na pevně sjednanou odměnu i za období, kdy se služby neprovádějí. Zhotovitel je i oprávněn pozastavit jakoukoliv kampaň či reklamní sdělení Objednatele, který je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku za Zhotovitelem a takováto kampaň či reklamní sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči Objednateli využít třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn předat informace o jednotlivých obchodních případech a o Objednateli třetím osobám v případech stanovených právními předpisy, v případech zvláště sjednaných, při ochraně práv Zhotovitele či vymáhání jeho pohledávek, při postoupení pohledávky či jiném nakládání s ní svým právním, účetním, daňovým a obdobným poradcům, osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern a dále osobě poskytující Zhotoviteli pojištění rizika nezaplacení pohledávek či vymáhající pro něj pohledávky.

4. Podmínky poskytování služeb

4.1 Přiřazení sjednaného časového fondu jednotlivým službám a rozsah činností provedených Zhotovitelem v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy může být dle dohody smluvních stran měněno a rozloženo v čase – smluvní strany si mohou v takovémto případě pro každý měsíc odsouhlasit rozsah činností v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Po dohodě smluvních stran je možné využít časového fondu v rámci poskytování služeb dle této smlouvy i pro podporu jiných internetových obchodů/projektů Objednatele.

Pokud smluvní strany nevyužijí svého práva dle ustanovení tohoto článku této smlouvy, náleží rozhodnutí o formě a době poskytování služeb dle smlouvy plně na Zhotoviteli, který jednostranně určí způsob a časový rozsah poskytování služeb.

4.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost včas součinnost a veškeré informace, jakož i předat Zhotoviteli dokumenty, které nezbytně potřebuje pro řádné a včasné plnění závazků. V případě prodlení na straně Objednatele s plněním jeho povinností (poskytnutí součinnosti, informací či podkladů) nemůže být Zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, přičemž Zhotoviteli vzniká právo na úhradu odměny v plné výši.

Objednatel výlučně odpovídá za pravdivost údajů uvedených v podkladech jím předaných či zajištěných.

4.3 V případě, že Zhotovitel bude pro Objednatele šířit reklamu, je Objednatel plně odpovědný za obsah takové reklamy. Objednatel se zavazuje, že reklama předaná Zhotoviteli k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, principy poctivého jednání a zásadami poctivého obchodního styku, a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však výlučně, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce) a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, případně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly (budou) ke dni předání podkladů pro reklamu Objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje, že pokud Zhotoviteli či šiřiteli reklamy, popř. provozovateli příslušného média, vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) Objednatel nahradí v plné výši. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

Objednatel se dále výslovně zavazuje nepředávat k šíření prezentaci na hazardní hry provozované bez základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, či předpisů jej nahrazujících. Objednatel se dále výslovně zavazuje zajistit dodržení veškerých zákonných podmínek a povinností ohledně prezentace humánních léčivých přípravků, doplňků stravy, potravin, zejména pak potravin pro zvláštní výživu a pokračovací kojeneckou výživu, a to jak podle českých právních předpisů (např. zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy), tak podle předpisů EU (zejména v Nařízení (EU) 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin).

Pokud by Objednatel zamýšlel šířit určitý objem reklamy (nebo např. počet odesílaných e-mailů), může s ním být na základě takového objemu reklamy sjednána objemová sleva, která mu může být poskytována i zálohově. V případě, kdy Objednatel neobjedná reklamu v předpokládaném rozsahu, při nevyužití sjednaného množství Objednatelem či v případě, kdy k realizaci objednávky nedojde z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele nebo dále při prodlení Objednatele s úhradou faktury za takovou službu (či její část) delší než 15 dní, může Zhotovitel jednostranně rozhodnout o tom, že právo Objednatele na slevu zaniká v plném rozsahu či v rozsahu určeném Zhotovitelem.

4.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout šíření reklamy, poskytnutí služeb týkající se e-mailů Objednatele či jiného plnění:

a) v případě, kdy jejich obsah či rozsah nebude odpovídat uzavřené smlouvě či jiné dohodě anebo těmto Obchodním podmínkám či jiným podmínkám, jež se dle dohody stran použijí;

b) v případě, kdy budou porušeny etické zásady Zhotovitele nebo vydavatelů či provozovatelů jiných systémů užívaných pro plnění pro Objednatele, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu či podmínky poskytovatelů softwarového řešení či jiných systémů užívaných pro plnění pro Objednatele;

c) z důvodu právně závadného obsahu reklamy, e-mailů, SMS a jiného obsahu, tzn. pokud obsah či způsob šíření bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a poctivého jednání nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy anebo v rozporu s etickými pravidly Rady pro reklamu (dostupnými na www.rpr.cz);

d) v případě, kdy by reklama či e-maily mohly svým formátem, obsahem či provedením vyvolat u adresátů či čtenářů, resp. posluchačů či diváků dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu příslušného média nebo sdělení Zhotovitele či provozovatele příslušného média nebo jiné osoby;

e) obsahujících sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy Objednatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka schváleného Zhotovitelem;

f) které budou zasahovat do práv a oprávněných zájmů Zhotovitele či budou poškozovat nebo by mohly poškodit dobré jméno Zhotovitele, jeho zaměstnanců, společníků anebo osob tvořících s ním koncern;

g) v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta Zhotovitele nebo provozovatele softwarového řešení či provozovatelů jiných obdobných systémů užívaných Zhotovitelem pro plnění pro Objednatele;

i) v případě, kdy Zhotovitel bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda není dán důvod pro odmítnutí podle písm. a) až e);

j) v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta provozovatele některého z médií, v nichž by měla být umístěna;

k) v případě, kdy Objednatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech Zhotovitelem požadován;

l) obsahující anonymní reklamy týkající se voleb po dobu volební kampaně podle volebních zákonů nebo obsah, který nesplňuje další požadavky volebních zákonů.

Zhotovitel je oprávněn ve výše uvedených případech odmítnout službu zcela nebo i částečně.

Zhotovitel sdělí své rozhodnutí o odmítnutí Objednateli bez zbytečného odkladu. Objednatel je pak povinen bez zbytečného odkladu dodat Zhotoviteli bezvadné náhradní podklady. Při opakovaném odmítnutí z důvodů uvedených v tomto odstavci má Zhotovitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

Pokud Objednatel objedná či dodá reklamu v podobě, která neodpovídá rozměrům a/nebo formátu reklamní plochy či technickým možnostem příslušného média, Zhotovitel může reklamu upravit běžným způsobem, aniž by byl povinen o tom Objednatele informovat.

4.5 Objednatel odpovídá za legálnost doručování sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS či jiné formy sdělení, ke kterému využívá služeb Zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny veškeré souhlasy či existují jiné právní důvody pro doručování reklamních sdělení či využívání reklamního cílení všem klientům, resp. všem uživatelům, jejichž e-mailové adresy, telefonní čísla či fyzické adresy předá Zhotoviteli jako podklady pro plnění smlouvy, a to tak, aby odpovídaly jak českému právu, tak právu státu, jehož rezidentem je adresát či do něhož budou taková sdělení zasílána. Z hlediska českého práva musí být sdělení zejména v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, Nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Stejné platí pro užívání cookies a jiných síťových identifikátorů.

4.6 Zhotovitel nenese případnou odpovědnost za přečerpání rozpočtu a Objednatel se zavazuje uhradit skutečné čerpané náklady i nad rámec Objednávky.

4.7 Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel v přiměřeném rozsahu technicky zpracoval sdělení předaná mu k šíření, a to zejména z důvodu zabezpečení technických požadavků připojovaných sítí, přizpůsobení těchto zpráv omezením daným systémy třetích stran, jejich přizpůsobení použitým technologiím a podmínkám dodavatelů jednotlivých řešení.

4.8 Objednatel bere na vědomí a zavazuje se zejména při dodávání podkladů či sdělování pokynů a využívání počítačových a jiných systémů dodržovat obchodní podmínky a pravidla spolupráce se třetími stranami, se kterými smluvní strany přijdou do kontaktu při plnění objednávky/smlouvy (zejména podmínky provozovatelů serverů Google, Seznam.cz, Facebook, reklamních systémů Adform, Google Ads, Sklik, Acoustic, Exponea, Maileon atp.). Objednatel zároveň bere na vědomí, že Zhotovitel je též povinen se těmito podmínkami řídit a bude podle nich postupovat při plnění smlouvy s Objednatelem.

4.9 V případě, kdy je součástí jakéhokoliv užitého software či poskytovaného nástroje řešení třetích stran licencované touto třetí stranou, musí být dodrženy také podmínky stanovené takovou třetí stranou. Je-li Objednateli poskytována jakákoliv licence či podlicence k software a jiným předmětům chráněným autorským právem (dále vše jen „software“), Objednatel bere na vědomí, že takováto (pod)licence je poskytována pouze za účelem plnění uzavřené smlouvy, jako nevýhradní, nejvýše na dobu trvání uzavřené smlouvy a výlučně pro teritorium České republiky. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn jakkoliv poskytovat třetím osobám možnost užívat software, a to jak formou podlicencí, převodu licence, nájmu či jakéhokoliv jiného poskytnutí přístupu k software za účelem jeho využívání.

Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli anebo nositelům autorských práv k software na jejich žádost prověření, zda je z jeho strany software užíván v souladu se sjednanými pravidly. Objednatel souhlasí s tím, že jakákoliv softwarová řešení nemusí být dostupná neomezeně.

Zhotovitel anebo poskytovatel softwarového řešení třetí strany jsou oprávněni v pravidelných intervalech či v případě potřeby i mimo ně omezovat přístup k systému za účelem provádění jeho údržby, oprav chyb anebo modernizace softwaru a/nebo hardwaru. Pro ostatní systémy třetích stran využívané Zhotovitelem či vlastní systémy Zhotovitele platí tato pravidla obdobně.

Objednatel souhlasí s tím, že třetí strany jakožto dodavatelé softwarových řešení a systémů vylučují jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv škody při jejich užití. Totéž platí pro jakoukoliv související odpovědnost Zhotovitele, včetně jeho odpovědnosti za jakékoliv škody spojené s použitím jakéhokoliv softwarového řešení a systému (ať již třetí strany, či Zhotovitele) ze strany Objednatele.

4.10 Objednatel se zavazuje nepoužívat softwarové řešení či systém třetí strany a jakýkoliv jiný program či nástroj poskytnutý či zajištěný Zhotovitelem v rozporu se zákonem či dobrými mravy, a dále k užití anebo publikování nebo šíření informací, které: (i) jsou nezákonné, (ii) jsou obscénní, sexuálně explicitní, pornografické, (iii) jsou diskriminační, (iv) jakýmkoliv způsobem poškozují menšiny, (v) porušují autorská práva třetích osob, (vi) obsahují materiály nebezpečné pro národní či veřejnou bezpečnost kteréhokoliv státu, (vii) podporují terorismus či jiné závadné anebo nezákonné chování, (viii) obsahují falešnou identitu za účelem oklamání ostatních nebo jakkoliv manipulují s identifikátory za účelem skrytí původu přenosu či informací, (ix) obsahují jakýkoliv závadný software vč. počítačových virů, počítačových červů, trojských koní, spyware, adware apod. Objednatel se dále zavazuje nepoužívat softwarové řešení či systém třetí strany a jakýkoliv jiný program či nástroj jakkoliv k neoprávněnému získávání informací o jiných osobách, vč. např. phishingu, nezákonnému získávání přístupu do počítačových sítí a zařízení apod. Jakákoliv přísnější omezení sjednaná v těchto Obchodních podmínkách či smlouvě tím nejsou dotčena.

4.11 Objednatel se výslovně zavazuje neužívat software způsobem, který porušuje exportní omezení pro software platná na území České republiky, Velké Británie či USA. Objednatel se zavazuje dodržovat obecně platné principy corporate governance a zavazuje se neprovádět v souvislosti s uzavřenou smlouvou jakoukoliv činnost, která by mohla být považována za korupční jednání.

4.12 Objednatel si bude archivovat záložní kopie veškerého obsahu poskytnutého k využití v rámci softwarového řešení či systému třetí strany anebo Zhotovitele. Objednatel bere na vědomí, že zprávy a obsah mu bude k dispozici prostřednictvím systému třetí strany po dobu stanovenou jeho provozovatelem, nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který se přímo vztahuje k užívání daného softwarového řešení. Zprávy a obsah mohou být archivovány a/nebo smazány ze systému třetí strany kdykoliv po vypršení této doby; Objednatel bere na vědomí, že společnost poskytující software třetí strany archivuje a/nebo zničí všechny kopie zpráv, poskytnutých dat a obsahu ihned po ukončení příslušné objednávky a/nebo smlouvy zakládající právo Objednatele na užívání daného systému.

4.13 Jakékoliv případně Objednateli vygenerované a přidělené heslo či jiné přístupové údaje pro užití softwarového řešení či jiného systému třetí strany slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu v souladu s uzavřenou smlouvou a musí být Objednatelem uchovávány v tajnosti. Zhotovitel ani žádný dodavatel software a služeb nenese odpovědnost za ztrátu nebo zneužití těchto údajů. Objednatel je povinen dokumentovat, kteří jeho zaměstnanci mají přístup k přístupovým údajům do systému třetí strany. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy Objednatel poskytne přístupové údaje k systému třetí strany třetí osobě, může být jeho přístup k softwarovému řešení okamžitě pozastaven.

4.14 Objednatel se zavazuje nekopírovat a neukládat systém třetí strany ani jakoukoliv jeho část na svoje počítačové vybavení a nebude jej využívat jinak než za účelem řádného využívání této služby k účelům, ke kterým je určena, zejména jej nebude využívat pro vývoj konkurenčních produktů. Objednatel bere na vědomí, že uzavření příslušné smlouvy ho neopravňuje k užívání jakéhokoliv loga či ochranné známky příslušných třetích osob.

4.15 Objednatel bere na vědomí, že veškerá prohlášení podle těchto Obchodních podmínek činí Zhotovitel výlučně za svoji osobu a žádné prohlášení zde uvedené nemůže být vykládáno k tíži poskytovateli softwarového řešení třetí strany.

4.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této dohody s okamžitými účinky v případě, kdy Objednatel poruší jakýkoliv svůj závazek podle tohoto článku. Právo na odstoupení či výpověď plynoucí ze zákona tím není dotčeno.

4.17 V případě porušení v tomto článku uvedených povinností/prohlášení ze strany Objednatele se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli anebo provozovatelům příslušných systémů využívaných pro poskytování služeb Objednateli veškeré škody a vzniklou újmu.

5.  Reklamace

5.1 Aniž jsou dotčena zvláštní ujednání o omezení odpovědnosti, v případě pochybení na straně Zhotovitele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to buď ve formě náhradního plnění, nebo přiměřené slevy z ceny. Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Objednateli jen v případě, jestliže ji oznámí Zhotoviteli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Objednatel oprávněn měnit bez souhlasu Zhotovitele.

5.2 Objednatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Zhotovitele. Reklamace podané e-mailem, faxem či telefonicky jsou považovány za řádně uplatněné pouze v případě, že Zhotovitel potvrdí jejich přijetí.

5.3 Lhůta pro uplatnění reklamace je 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však 10 dní od doručení reportu či faktury ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Objednatel je povinen při reklamaci řádně a dostatečně specifikovat reklamované služby. Vágní reklamace mohou být ze strany Zhotovitele odmítnuty jako neopodstatněné. Sleva z ceny se uplatňuje formou opravného daňového dokladu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

5.4 Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům –, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit do 10 kalendářních dnů po doručení faktury, a to písemně na adresu sídla Zhotovitele. Dodržení lhůty je povinen prokázat Objednatel, jinak bude námitka považována za opožděnou.

6. Ujednání o ochraně osobních údajů při poskytování služeb Zhotovitele

Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a dalších).

Zhotovitel může pro Objednatele provádět na základě této smlouvy jako tzv. zpracovatel zpracování osobních údajů:

a) zákazníků či jiných příjemců marketingových sdělení Objednatele;

b) osob, jež budou adresáty reklamních sdělení Objednatele;

c) uživatelů sociálních sítí interagujících s produkty či účty Objednatele.

(Dále vše jen „zákazníci“.)

Doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování jsou dány uzavřenou smlouvou. Předmětem zpracování jsou osobní údaje zákazníků, které Objednatel poskytne Zhotoviteli nebo které Zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle této smlouvy či z podnětu Objednatele zpracovává.

Objednatel odpovídá plně za stanovení účelu zpracování, informování subjektů údajů o zpracování, získání správného právního důvodu pro zpracování, přesnost jím poskytnutých údajů a plnění dalších povinností správce podle Nařízení a dalších aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn požadovat zpřístupnění těchto údajů. Objednatel dále odpovídá za zpracování prováděné jinými osobami než Zhotovitelem a jím určenými podzpracovateli a za zpracování prováděné v systémech, jejichž užití Objednatel požadoval.

Zhotovitel bude zpracovávat pro Objednatele obvykle zejména tyto osobní údaje zákazníků Objednatele: jejich jméno a příjmení, adresu včetně e-mailové adresy, informace o transakcích zákazníka ve vztahu k Objednateli, případně včetně zakoupeného zboží a ceny, informace o chování zákazníka v rámci internetových stránek Objednatele či účtů na sociálních sítích Objednatele, obsah zákazníkům zasílaných zpráv a jiných marketingových sdělení, aktivity zákazníka vztahující se k takovým sdělením, informace získané z měřících kódů Objednatele umístěných na jeho internetové stránce apod.

Zhotovitel bude osobní údaje zpracovávat pouze na základě doložených pokynů Objednatele, které se Objednatel zavazuje předávat Zhotoviteli způsobem určeným Zhotovitelem, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země (viz níže) nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Evropské unie nebo ČR. V takovém případě bude Zhotovitel Objednatele informovat o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zhotovitel tímto informuje Objednatele, že údaje bude zpracovávat v nezbytně nutném rozsahu také za účelem plnění jeho povinností podle Nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., předpisů o vedení účetnictví (zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a předpisů jej provádějících), daňových předpisů (zejména podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a předpisů je provádějících).

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro Objednatele:

a) Nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele a využít pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky předpisů o ochraně osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Není-li sjednáno písemně jinak, poskytuje Objednatel Zhotoviteli obecné povolení k angažování dalších zpracovatelů. V případě obecného povolení bude Zhotovitel Objednatele informovat vhodným způsobem určeným Zhotovitelem (např. newsletter Zhotovitele, zvláštní sekce na internetových stránkách Zhotovitele či portálu pro klienty Zhotovitele), o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Takovému dalšímu zpracovateli musí být uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Evropské unie nebo příslušného členského státu EU stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení. Objednatel bere na vědomí, že u dodavatelů softwarových řešení a dalších obdobných systémů bude Zhotovitel obvykle muset akceptovat vzorové podmínky navržené těmito dodavateli. Nebude-li další zpracovatel plnit své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zhotovitel. Za dalšího zpracovatele zapojeného Zhotovitelem se však nepovažuje taková osoba, která je zapojena do zpracování z rozhodnutí Objednatele či na základě smlouvy, již má uzavřenu s Objednatelem (např. Google Inc. ohledně služby Google Analytics, provozovatelé reklamních systémů využívaných dle pokynů Objednatele). Za pochybení na straně takovýchto osob není Zhotovitel zodpovědný.

b) Zpracovávat osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy s Objednatelem a s tím související účely (včetně související ochrany práv Zhotovitele a dokladování plnění poskytovaných Objednateli a zlepšování služeb Zhotovitele).

c) Zohledňovat povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Objednatele podle předpisů o ochraně osobních údajů a poskytnout v potřebném rozsahu a bez zbytečného odkladu Objednateli součinnost nutnou k naplnění práv subjektů údajů či součinnost s dozorovým úřadem, pro odstranění pochybností se uvádí, že náklady na tuto součinnost nad rámec obvyklých technických opatření (např. při vyřizování individuálních žádostí subjektů údajů v rámci práva na přístup apod.) nejsou hrazeny v rámci pevných či paušálních plateb, ale budou Zhotovitelem účtovány zvlášť podle jeho ceníku, nebude-li písemně sjednáno jinak.

d) Zajistit, aby se osoby jím využívané pro zpracování osobních údajů zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

e) Ohlašovat Objednateli bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů v případě, kdy je Objednatel povinen oznámit takové porušení dozorovému úřadu a/nebo zákazníkům či by takové porušení zabezpečení představovalo nikoliv nevýznamné riziko pro práva a oprávněné zájmy Objednatele, ledaže by takové ohlášení bylo v rozporu s aplikovatelným právem.

f) Poskytnout Objednateli v přiměřeném a obvyklém rozsahu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení.

g) Umožnit Objednateli na jeho písemnou žádost v přiměřeném a obvyklém rozsahu audity, včetně inspekcí (dále jen „kontroly“), prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto kontrolám přispěje. Zhotovitel je oprávněn požadovat za tuto svou součinnost přiměřenou úplatu, která bude, není-li stanoveno jinak, určena jako částka 500 Kč bez DPH za člověkohodinu v rámci první kontroly v kalendářním roce a 1.500 Kč bez DPH za člověkohodinu v rámci dalších kontrol v kalendářním roce (Zhotovitel je však povinen umožnit pouze jednu kontrolu v období každých 12 měsíců). Objednatel dále uhradí Zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady související s takovou kontrolou. Zhotovitel je však oprávněn provádění takových dalších kontrol odmítnout, nebude-li mít Objednatel závažný důvod pro jejich provedení. Výše uvedené částky se budou od 1. 7. kalendářního roku následujícího po roce, v němž smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem nabude účinnosti, zvyšovat o míru spotřebitelské inflace (přírůstek indexu spotřebitelských cen) vyhlášené za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem. Objednatel je oprávněn pověřit takovou kontrolou – pokud ji nebude provádět sám – pouze advokátní kancelář či osobu zabývající se profesionálně ochranou osobních údajů (nikoliv však osobu konkurující Zhotoviteli). Osoba provádějící kontrolu (včetně osob provádějících ji pro Objednatele) musí být povinna dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v rámci takové kontroly a nesmí při ní získané údaje využít jinak než k plnění povinností Objednatele jako správce podle Nařízení. Objednatel je povinen Zhotoviteli tuto skutečnost prokázat. Zhotovitel je oprávněn při kontrole zpřístupnit informace, a podklady, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit práva či zasáhnout do práv třetích osob (např. poskytovatelů příslušných licencí a systémů, osobních údajů a obchodního tajemství zpracovávaných pro jiné osoby apod.) či práva na ochranu know-how, důvěrných informací či obchodního tajemství Zhotovitele, pouze v obecném rozsahu či způsobem, který výše uvedené skutečnosti neohrozí. Zhotovitel je však vždy oprávněn odmítnout zpřístupnění takových informací a podkladů, jejichž zpřístupnění na něm nebude možné spravedlivě požadovat. Audity a kontroly na místě samém (u Zhotovitele) budou prováděny pouze v odůvodněných případech a musí být prováděny způsobem, který bude minimalizovat jejich vliv na činnost Zhotovitele. Detaily o prováděné kontrole budou vždy sjednány zvláštní písemnou dohodou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, kterou smluvní strany uzavřou do 15 dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele na provedení kontroly Zhotoviteli.

Zhotovitel může zpracovávat osobní údaje jen po nezbytně nutnou dobu a zavazuje se po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním všechny osobní údaje vymazat a vymazat i existující kopie takových údajů, pokud právo Evropské unie nebo ČR nebude požadovat uložení daných osobních údajů či nebude-li takové údaje třeba uchovávat po přiměřenou dobu za účelem vyřízení reklamací, ochrany práv Zhotovitele či třetích osob nebo jiného plnění uzavřené smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede Zhotovitel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, a to případně včetně:

a) používání přístupových hesel do počítačových systémů Zhotovitele;

b) uzamykání prostor Zhotovitele, v nichž se osobní údaje nacházejí, nebudou-li pod dohledem spolupracovníka Zhotovitele;

c) kamerového dohledu u vstupu do prostor Zhotovitele;

d) pseudonymizace nebo šifrování osobních údajů tam, kde to bude vhodné a obvyklé zejména s ohledem na charakter zpracovávaných údajů a přijatelné z hlediska nákladů;

e) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování v na trhu obvyklém rozsahu a případech;

f) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů v na trhu obvyklém rozsahu a případech;

g) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim, náklady spojené s takovými opatřeními a přiměřená situace na trhu. Objednatel bere na vědomí, že u dodavatelů softwarových řešení a jiných obdobných systémů určuje vhodná technická a organizační opatření příslušná třetí osoba.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerá jím provedená posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (včetně jejich změn) vyhotovená ohledně zpracování, na němž se bude Zhotovitel podílet, možnost (v přiměřeném rozsahu) konzultací s pověřencem Objednatele pro ochranu osobních údajů, bude-li jmenován, či osobou zabývající se u Objednatele ochranou osobních údajů a dále ostatní potřebnou součinnost k plnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy či zákona. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli zahájení každé kontroly ze strany dozorových úřadů týkající se zpracování, na němž se bude Zhotovitel podílet, a v přiměřeném a zákonem připuštěném rozsahu jej informovat o postupu takové kontroly.

Zhotovitel přijme opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření Zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Objednatele, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu.

Objednatel souhlasí s tím, že v rámci systémů Zhotovitele či jeho subdodavatelů může docházet ke zpracování údajů i mimo území EU, pokud budou splněny podmínky a omezení stanovená právními předpisy. Objednatel zejména souhlasí s tím, že ke zpracování osobních údajů může docházet v USA společnostmi, které se zavážou k dodržování standardních smluvních doložek. U systémů zapojených do zpracování na pokyn Objednatele zajišťuje soulad s pravidly pro předávání osobních údajů Objednatel.

7.  Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě (vyjma svých právních, daňových, účetních a obdobných poradců a osob tvořících se smluvními stranami koncern, a to za podmínky, že tyto budou zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní strana a vyjma příslušných subdodavatelů nebo osob schválených druhou smluvní stranou). Toto omezení se nevztahuje na informace, které byly předány za účelem sdělení třetím osobám.

Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně, bude-li dané smluvní straně doručen na adresu, faxové číslo či e-mailovou adresu uvedenou pro tyto účely v dílčí smlouvě nebo objednávce („kontaktní údaje“) nebo na jakoukoli jinou adresu prokazatelně oznámenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně pro účely doručování písemných oznámení nebo na adresu sídla smluvní strany zapsanou ve veřejném rejstříku.

V případě pochybností se má za to, že okamžikem doručení písemnosti je hodina a minuta uvedená v potvrzení o úspěšném doručení e-mailové zprávy druhé smluvní straně nebo hodina a minuta uvedená ve zprávě o úspěšném odeslání faxové zprávy druhé smluvní straně.

Smluvní strany se zavazují písemně informovat druhou smluvní stranu o změnách kontaktních údajů či případných problémech s doručováním na příslušné adresy a/nebo telefonní čísla, a to v dostatečném předstihu, bude-li jim příslušná změna nebo problém známa předem, případně bez zbytečného odkladu poté, co příslušná změna nebo problém nastane.

Obě smluvní strany jsou oprávněny v přiměřeném rozsahu veřejně uvádět, že vzájemně spolupracují.

7.2 Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že jejich smluvní vztah založený na základě objednávek, dílčích smluv, rámcové smlouvy, jejich jednotlivých příloh anebo těchto Obchodních podmínek, jeho platnost a následky neplatnosti, účinky, forma a další náležitosti, se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.

Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zhotovitel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i v případě, kdy Objednatel bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči Zhotoviteli.

Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a dlužník nesplní některou splátku, ujednaly smluvní strany, že věřitel má právo na vyrovnání celé pohledávky a toto právo může uplatnit i po splatnosti nejblíže příští splátky.

Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoliv svoji splatnou pohledávku vůči Objednateli proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv a bez ohledu na měnu nebo právní vztah, z nějž vznikly. Připouští se výslovně započtení pohledávek v různých měnách. Započtení se vždy řídí českým právem.

7.3 Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za škody, které jím nebyly zaviněny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, mimořádnými a nepředvídatelnými překážkami vzniklými nezávisle na jeho vůli anebo vyšší mocí (za vyšší moc se podle dohody stran vždy považuje např. stávka, výluka, válka a omezení plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky, kybernetické útoky, povstání, působení přírodních sil, požár, pandemie, incidenty způsobené kybernetickou válkou apod.) a za jiné škody, u nichž je to v těchto podmínkách uvedeno. Zhotovitel není povinen hradit škodu jiné osobě než Objednateli. Maximální výše škody, k jejíž úhradě je Zhotovitel povinen za porušení smlouvy, k nimž dojde v jednom kalendářním roce, nepřekročí desetinásobek úplaty, kterou Zhotovitel na základě takové smlouvy v daném kalendářním roce obdržel.

7.4 Tyto Obchodní podmínky a veškeré dokumenty, na něž odkazují, jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě rozporu mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami se použije text uvedený ve smlouvě. Písemně sjednané smlouvy mohou být měněny nebo ukončeny pouze písemným jednáním, změna méně přísnou formou se vylučuje. Smlouva, při jejímž uzavírání zastupovali Zhotovitele jednatelé, může být měněna pouze právním jednáním, při němž budou Zhotovitele zastupovat opět jednatelé nebo osoby k takovému jednání výslovně pověřené individuálním písemným pověřením.

7.5 Zhotovitel může tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:

a) změn v jednotlivých produktech, které by měly vliv na jejich funkčnost, a to včetně změn provedených dodavateli těchto produktů;

b) zavedení nových produktů;

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů či změny výkladu příslušných právních předpisů;

d) změn cen účtovaných Zhotoviteli třetími osobami;

e) změn cenové úrovně na trhu;

f) změny výkladu příslušných právních předpisů;

g) nepředvídatelných změn na trhu;

h) změn provedených v podmínkách služeb dodavatelů softwarových řešení a jiných systémů a produktů či reklamních plnění.

Změna bude oznámena Objednateli podle volby Zhotovitele buď odesláním příslušné informace a úplného znění změny podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele, či písemným oznámením. Takováto změna vstupuje mezi Zhotovitelem a Objednatelem v platnost uplynutím Zhotovitelem stanovené lhůty, která činí zpravidla jeden měsíc, nejméně však 25 dní ode dne oznámení změny. V případě, že Objednatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn vypovědět příslušnou smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, kdy Objednatel uplatní toto své právo na výpověď, není takovéto předčasné ukončení smlouvy považováno za porušení smlouvy ze strany Objednatele a Objednateli nezaniká ani se neomezuje právo na sjednané slevy (ledaže by toto právo zaniklo nebo bylo (mohlo být) omezeno z jiných důvodů na straně Objednatele). V případě, kdy Objednatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. Zhotovitel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu těchto podmínek, s níž nebude spojeno právo Objednatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude Objednatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. Změny provedené dodavateli produktů třetích stran jsou účinné okamžikem, kdy tak stanoví tito dodavatelé produktů.

Objednatel si vyhrazuje právo při zavedení nových produktů stanovit pro ně odchylné obchodní podmínky, technické podmínky anebo ceníky.

Změny poučení o zpracování osobních údajů mohou být prováděny kdykoliv bez omezení. Objednatel bude s těmito změnami vhodným způsobem seznámen.

7.6 Smluvní strany tímto v souladu s § 89a občanského soudního řádu, resp. Nařízením (EU) 1215/2012 sjednávají pro veškeré spory mezi nimi plynoucí z této smlouvy příslušnost českých soudů, a to místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 jako soudu prvního stupně. V případě, že soudem prvního stupně bude krajský soud, sjednávají smluvní strany pro veškeré spory mezi nimi místní příslušnost Městského soudu v Praze.

7.7 Objednatel se zavazuje na své náklady a nebezpečí řádně a v zákonem stanovených lhůtách splnit povinnosti týkající se uzavřené smlouvy stanovené pro vztah Objednatele a Zhotovitele zákonem č. 340/2015 Sb. (dále jen „ZRS“), bude-li se tento zákon v daném případě aplikovat. V případě, že tento zákon umožňuje vyloučit ze zveřejnění některé části smlouvy či informace, Objednatel takové části smlouvy či informace ze zveřejnění vyloučí.

Objednatel se zejména zavazuje řádně a včas zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle ZRS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, přitom je povinen zejména:

Zhotovitel má právo zajistit uveřejnění této smlouvy sám, pokud Objednatel neuveřejní smlouvu do 15 dnů ode dne jejího uzavření nebo má-li k tomu jiný rozumný důvod.

Zhotovitel má oprávnění požadovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené porušením smluvní povinnosti Objednatele uveřejnit tuto smlouvu řádně a včas.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení této smlouvy, zejména tohoto článku, týkající se jejího uveřejnění podle ZRS jsou oddělitelná od ostatního obsahu této smlouvy, a že případná neúčinnost nebo neplatnost smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění nezpůsobuje jejich neúčinnost nebo neplatnost. Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o tom, zda výše hodnoty předmětu smlouvy je vyšší než 50.000 Kč, se smlouva uveřejní. Uveřejnění této smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti mlčenlivosti ohledně jejího obsahu.

Nenabude-li smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem účinnosti nebo stane-li se neplatnou v důsledku jejího neuveřejnění, smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost a tento stav zhojit dohodou o narovnání.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je v případě marného uplynutí lhůty stanovené pro zaslání této smlouvy správci registru k uveřejnění oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel se zavazuje přistupovat k obsahu této smlouvy jako ke svému obchodnímu tajemství. Stejné platí pro jiné zákony upravující zveřejňování informací, zejména zákon č. 247/1995 Sb. a další volební zákony.

7.8. Pokud by u Objednatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost Zhotovitele za daňové povinnosti Objednatele, je Objednatel povinen o takových skutečnostech Zhotovitele bezodkladně písemně informovat.

7.9. Odstoupení od smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem má vždy účinky ex nunc. Od této smlouvy je možné odstoupit z důvodů v ní výslovně uvedených či ze zákonných důvodů.

7.10 V případě, že některé ustanovení objednávky, dílčí smlouvy, rámcové smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Strany se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné.

7.11 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.

Poučení o zpracování osobních údajů Objednatele Zhotovitelem naleznete zde.


Předchozí verzi obchodních podmínek platných od 25.5.2018 naleznete zde.

cs_CZCZ