Poučení o zpracování osobních údajů společností ACOMWARE, s.r.o.

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany společnosti ACOMWARE, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25047965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586 (dále také jen „ACOMWARE“), která je pro tyto případy správcem osobních údajů. Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. Toto poučení je připraveno zejména ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, dále jej budeme nazývat také jen „GDPR“.

Obsah

1) Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery ACOMWARE, s.r.o.

2) Poučení o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v ACOMWARE

3) Obchodní sdělení

4) Cookies v rámci služeb ACOMWARE

5) Právo na námitku
6) Aktualizace údajů
7) Rodné číslo
8) Jste povinni nám údaje poskytnout?
9) Naše služby a děti
10) Souhlas
11) Automatizované rozhodování
12) Předávání osobních údajů do ciziny
13) Rizika a doporučené postupy
14) Poučení o Vašich právech
15) Jak nás můžete kontaktovat?

Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery ACOMWARE, s.r.o.

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany ACOMWARE, s.r.o., pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob (vyjma zaměstnanců).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.
Osobní údaje smluvních partnerů – fyzických osob (dále jen „partner“) nebo fyzických osob, které jsou kontaktními osobami smluvních partnerů, které bude ACOMWARE zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté partnery, typicky:

V souvislosti s komunikací s partnerem si ACOMWARE může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu. Stejně tak budeme některé údaje z veřejných zdrojů zpracovávat pro ověření důvěryhodnosti smluvních partnerů, zejména těch, kteří se budou podílet na zpracování osobních údajů, které budeme provádět.
Pokud dodavatel bude zajišťovat pro ACOMWARE programování či konfigurace (změny nastavení) v rámci systémů ACOMWARE formou vzdáleného přístupu, může být celý průběh této vzdálené relace vč. IP adresy, z níž došlo k připojení, nahráván pro účely IT bezpečnosti, dohledu nad prováděným zpracováním a ochrany zpracovávaných osobních údajů.
Pokud dodavatel bude zajišťovat pro ACOMWARE zpracování údajů v rámci systémů ACOMWARE, budou údaje o jeho činnosti v těchto systémech v běžném rozsahu logovány.
Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení (bez jakýchkoliv souvisejících údajů), mohou být také ukládána do zvláštní evidence po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv ACOMWARE a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však standardně kromě administrátorů příslušného systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v GDPR můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které GDPR podmiňuje splněním dalších podmínek.
Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude:

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace, logy jeho činnosti v systémech ACOMWARE a nahrávky průběhu vzdálené relace) budou užívány také za účelem