Poučení o zpracování osobních údajů společností ACOMWARE, s.r.o.

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany společnosti ACOMWARE, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25047965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586 (dále také jen „ACOMWARE“), která je pro tyto případy správcem osobních údajů. Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. Toto poučení je připraveno zejména ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, dále jej budeme nazývat také jen „GDPR“.

Obsah

1) Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery ACOMWARE, s.r.o.

2) Poučení o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v ACOMWARE

3) Poučení o zpracování osobních údajů osob v rámci fanouškovských stránek na sociálních sítích

4) Obchodní sdělení

5) Cookies v rámci služeb ACOMWARE

6) Právo na námitku
7) Aktualizace údajů
8) Rodné číslo
9) Jste povinni nám údaje poskytnout?
10) Naše služby a děti
11) Souhlas
12) Automatizované rozhodování
13) Předávání osobních údajů do ciziny
14) Rizika a doporučené postupy
15) Poučení o Vašich právech
16) Jak nás můžete kontaktovat?

Poučení o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery ACOMWARE, s.r.o.

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany ACOMWARE, s.r.o., pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob (vyjma zaměstnanců).

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.
Osobní údaje smluvních partnerů – fyzických osob (dále jen „partner“) nebo fyzických osob, které jsou kontaktními osobami smluvních partnerů, které bude ACOMWARE zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté partnery, typicky:

V souvislosti s komunikací s partnerem si ACOMWARE může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu. Stejně tak budeme některé údaje z veřejných zdrojů zpracovávat pro ověření důvěryhodnosti smluvních partnerů, zejména těch, kteří se budou podílet na zpracování osobních údajů, které budeme provádět.
Pokud dodavatel bude zajišťovat pro ACOMWARE programování či konfigurace (změny nastavení) v rámci systémů ACOMWARE formou vzdáleného přístupu, může být celý průběh této vzdálené relace vč. IP adresy, z níž došlo k připojení, nahráván pro účely IT bezpečnosti, dohledu nad prováděným zpracováním a ochrany zpracovávaných osobních údajů.
Pokud dodavatel bude zajišťovat pro ACOMWARE zpracování údajů v rámci systémů ACOMWARE, budou údaje o jeho činnosti v těchto systémech v běžném rozsahu logovány.
Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení (bez jakýchkoliv souvisejících údajů), mohou být také ukládána do zvláštní evidence po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv ACOMWARE a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však standardně kromě administrátorů příslušného systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v GDPR můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které GDPR podmiňuje splněním dalších podmínek.
Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude:

Údaje (zejména získané z elektronické komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace, logy jeho činnosti v systémech ACOMWARE a nahrávky průběhu vzdálené relace) budou užívány také za účelem

Dále budou osobní údaje partnera užívány ACOMWARE za účelem

zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera či osob za něj jednajících, zde se jedná o doložení splnění povinností ACOMWARE podle GDPR), předpisů o regulaci reklamy atp. a pro účely

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v GDPR vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 GDPR. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.
Právním základem zpracování osobních údajů partnerů je
• nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek),
• oprávněné zájmy ACOMWARE (dané zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv, zejména proti právním nárokům a protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely a další rozvoj služeb ACOMWARE, zpracováním pro přímý marketing) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner) a
• plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.) ).

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.
Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy a údaje získané v souvislosti s jejich plněním budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku; toto časové omezení se nebude vztahovat na smlouvy, u nichž to bude odůvodňovat jejich charakter, např. dlouhodobé licenční smlouvy, smlouvy týkající se vzniku či zániku věcných práv, smlouvy o nabytí cenných papírů, smlouvy týkající se využívání veřejných prostředků, smlouvy o dodávce staveb, některé další rizikové smlouvy, předávací protokoly staveb apod., kde bude doba archivace stanovena individuálně a bude překračovat dobu 10 let či budou ukládány po neomezenou dobu). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování.
Základní přehled toho, že byla s nějakým subjektem ze strany ACOMWARE uzavřena smlouva, kdy se tak stalo a jaký byl předmět plnění, může být uložen v databázi smluv bez časového omezení.
Kontaktní údaje partnerů pro účely zasílání obchodních sdělení bude ACOMWARE zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude ACOMWARE zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.
Nahrávky průběhu vzdálené relace u programovacích či konfiguračních prací budou uchovávány po dobu v řádech měsíců. Přístup k těmto záznamům má pouze omezený počet administrátorů a bezpečnostní specialista. Logy činnosti v systémech jsou ukládány v řádech let.
Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s partnerem či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod.
Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek
• délky promlčecí doby,
• pravděpodobnosti vznesení právních nároků,
• obvyklých postupů na trhu,
• pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Gmail pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.
ACOMWARE bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude ACOMWARE zpracovávat ve své kartotéce; jednotliví naši zaměstnanci si mohou vést také vlastní kartotéky (např. vizitek). Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností.
ACOMWARE může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. ACOMWARE zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných ACOMWARE, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům či osobám tvořícím s ACOMWARE koncern, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Některé činnosti jsou také zajišťovány centrálně ze strany koncernu, jehož je ACOMWARE součástí, kde pak jsou např. vedeny centrální seznamy dodavatelů.
Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

Řadu podpůrných činností pro ACOMWARE zajišťuje její mateřská společnost MAFRA, a.s., IČO: 45313351. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.
V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat banky či poskytovatelé platebních služeb na internetu.

Poučení o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v ACOMWARE

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany ACOMWARE, s.r.o., pokud se jedná o osobní údaje potenciálních spolupracovníků.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a jaké jsou jejich zdroje?

Budeme o Vás zpracovávat předně osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit s jejich předáním, např. v rámci zpráv na LinkedIn či serverů pro sdílení údajů uchazečů (typicky údaje obsažené ve Vašem životopise).
Pro prvotní kontakt s Vámi dále můžeme využít také uveřejněné údaje týkající se Vaší profesní činnosti, naše kontakty na sociálních sítích nebo doporučení od Vašich známých.
V rámci procesu přijímání uchazečů zpracováváme obvykle tyto údaje (či některé z nich):
• jméno a příjmení
• kontaktních údaje (adresa, telefon, e-mail)
• údaje o Vaší předchozí pracovní zkušenosti
• údaje o Vašem vzdělání
• Vaše jazykové znalosti apod.
• údaje získané v rámci korespondence s Vámi
• údaje, které získáme při základním prověření Vašich osobních údajů z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se však bude jednat o nezbytně nutné údaje sloužící v zákonem připuštěném rozsahu k prověření uchazeče, zejména údajů v něm uvedených v životopise).
V souvislosti s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem s Vámi si také můžeme poznamenat to,
• jaký dojem jste na nás učinili či jak odpovídá Vaše vystupování údajům uvedeným ve Vašem životopise.
V souvislosti s Vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy
• čas Vaší odpovědi a
• IP adresu, z níž bude zaslána.
Pokud nám dáte souhlas k využití Vašich údajů, budeme také uchovávat údaje o tom
• jak a kdy byl tento souhlas udělen a kdy byl odvolán.

Jak o Vás budeme údaje získávat

Údaje budeme primárně získávat přímo od Vás. Pokud Vás budeme sami kontaktovat, budeme tak činit na základě uveřejněných údajů týkajících se Vaší profesní činnosti, v rámci našich kontaktů na sociálních sítích (zejména LinkedIn) nebo doporučení od Vašich známých.

K čemu budeme Vaše údaje využívat?

Vaše osobní údaje budeme užívat k nabídce zaměstnání, resp. k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného výběrového řízení na srovnatelnou pozici.
Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme k tomu využít buď kontaktu přímo na osobu z našeho personálního oddělení, která s Vámi jedná, nebo e-mailové adresy osobni.udaje@acomware.cz. V případě odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás z daného výběrového řízení vyřadíme a Vaše údaje vymažeme (můžeme si tyto údaje ponechat po přiměřenou dobu pro účely ochrany našich práv). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Vaše osobní údaje tak budou užívány primárně
• k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce).
Pokud budete vybráni k obsazení dané pozice a bude s Vámi uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje (zejména Váš životopis) stát součástí Vašeho osobního spisu.
Vaše základní identifikační údaje, údaje získané o Vás v rámci Vaší e-mailové korespondence s námi či v rámci Vaší činnosti na našich webových stránkách (např. údaje získané v rámci Vaší reakce na inzerát), budeme využívat také
• pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.
Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak jsme údaje o Vás získali, budeme využívat také
• k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a případně
• pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení či srovnatelných pozic, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě emaily, které si s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.
Pokud nám dáte souhlas s použitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic i do budoucna, budeme Vaše údaje zpracovávat pro výše uvedený účel (tzn. kontakt s Vámi za účelem nabídky spolupráce) po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.
Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme potřebné údaje o Vás (obvykle však nikoliv Vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou dobu, přičemž při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek
• délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení
• pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti
• předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti
• obvyklých postupů na trhu
• pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
• doporučených postupů dozorových orgánů.

Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Právním základem výše uvedených zpracování je Váš
• souhlas (pro účely Vašeho zařazení do výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu) a
• oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na Vás jinak, než s Vaším souhlasem, pro účely zpracování Vašich údajů za účelem ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT bezpečnosti).
Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s Vaším souhlasem je z Vaší strany dobrovolné, bez poskytnutí Vašeho souhlasu vás však nebudeme moci do příslušných výběrových řízení zařadit.
Dále je právním základem výše uvedených zpracování také
• plnění zákonných povinností naší společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR).
Upozorňujeme, že pokud je základem pro zpracování Vašich údajů souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Vaše údaje můžeme zpřístupnit v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro naši společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, vč. evidenčního systému pro vedení databáze uchazečů, rozesílání e-mailů), provozovatelům našich serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Společnost ACOMWARE využívá k zajištění některých služeb svoji mateřskou společnost MAFRA, a.s.
Pokud Vás doporučí některý ze zaměstnanců naší společnosti, můžeme mu poskytnout základní informaci o tom, v jaké fázi se výběrové řízení nachází a zda jsme Vás pro tuto pozici vybrali.

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci internetových stránek ACOMWARE

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti ACOMWARE. ACOMWARE postupuje při zpracování osobních údajů vedle GDPR v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Není-li v příslušných podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:
• zodpovězení dotazů návštěvníků
• ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)
• statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
• měření návštěvnosti našich stránek
• analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
• organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích
• zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
• zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
• pro účely plnění našich zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
• v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Pro tyto účely však využíváme systémy třetích stran.
Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou
• oprávněné zájmy ACOMWARE,
dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob a
• plnění zákonných požadavků, zejména předcházení deliktní činnosti a plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména 127/2005 Sb. a GDPR).
Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem), může být založeno také na Vašem
• souhlasu.
Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s dotazy uživatelů našich stránek, budou obvykle obsahovat – pokud je sami vyplníte –
• Vaše jméno a příjmení,
• e-mail,
• telefon,
• adresu Vašich webových stránek a
• text vzkazu, tedy údaje zadané v rámci formulářů na našich stránkách.
Dále budeme zpracovávat
• údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli údaje či souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
a to obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a
• kdy jste jej odvolali.
O tom, jaké údaje a proč zpracováváme v rámci cookies a dalších síťových identifikátorů, se dozvíte níže.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje předávané ACOMWARE uživatelem s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům).
Údaje získané v rámci dotazů archivujeme obvykle nejvýše po dobu 3 let (nejsou-li následně použity k plnění smlouvy). Pokud se jedná o dobu zpracování dalších údajů, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.
Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme.
Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.
V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.
Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci vyplnění formuláře na naší stránce nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci našich stránek.
Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?
ACOMWARE zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:
• dodavatelům externích služeb pro ACOMWARE (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
• provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných ACOMWARE, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb ACOMWARE,

• v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům ACOMWARE a auditorům ACOMWARE, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb ACOMWARE
• osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek ACOMWARE
Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Poučení o zpracování osobních údajů osob v rámci fanouškovských stránek na sociálních sítích

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků fanouškovských stránek na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter společnosti ACOMWARE s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČ: 25047965, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 92586 (dále jen „ACOMWARE“), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů (vedle provozovatelů výše uvedených sociálních sítí, kteří jsou dalšími správci osobních údajů). 

Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše stránky uživateli (např. komentáře pod články) jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, případně provozovatel dané sociální sítě; pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených GDPR můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které GDPR podmiňuje splněním dalších podmínek.

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Údaje jsou tak využívány k těmto účelům:

Vaše údaje zpracováváme pouze v rámci možností daných příslušnými sociálními sítěmi, pokud údaje přenášíme mimo danou síť, jedná se pouze o využití nástrojů, které slouží pro komfortnější správu příspěvků, jinak pouze o využití agregovaných údajů (neumožňující nijak identifikovat jednotlivce) nebo o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku). Výjimku tvoří údaje získané od Vás za účelem nabídky zaměstnání, které mohou být kopírovány mimo příslušnou sít a využity za tímto účelem. 

Agregované údaje můžeme zpracovávat ve vlastních systémech nebo systémech externích dodavatelů, ale tyto údaje nám nijak neumožňují Vás identifikovat.

V rámci služby Facebook naše společnost provozuje tzv. chatboty. Chatbot je automatický systém, která je sám schopen zodpovědět Vaše dotazy (zejména týkající se eventů pořádaných naší společností). V 

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v GDPR vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 GDPR. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, údaje vymažte prostřednictvím příslušného nástroje dané sociální sítě, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy (dané zájmem na provozování fanouškovských stránek, ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich fanouškovských stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých příspěvcích)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a GDPR), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů (např. u soutěží pořádaných v rámci fanouškovských stránek).

U další komunikace s kontakty získanými za účelem nabídky zaměstnání je právním základem také provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (při jednání o konkrétním pracovním místě, na jehož nabídku návštěvník reagoval) či souhlas subjektu údajů (v případě zpracování osobních údajů pro nabídky dalších pracovních míst).

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

V rámci našich fanouškovských stránek se o Vás dovídáme pouze údaje, které nám poskytne příslušná sociální síť nebo Vy osobně. Pokud nekomentujete či neoznačíte některý náš článek či obsah, nebo nám nezašlete zprávu, nebudeme o Vás mít žádné informace nad rámec informací přístupných v dané sociální síti (tyto informace ovšem může mít provozovatel příslušné sociální sítě).  Pokud budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah, nebo nám zašlete zprávu, zjistíme obvykle Vaše jméno a příjmení, případně nastavený jazyk, časovou zónu, pohlaví a čas Vaší reakce a text Vašeho příspěvku. Tyto údaje však nijak nekopírujeme mimo prostředí dané sociální sítě a dále nezpracováváme (vyjma výše uvedených technických systémů usnadňujících nám správu našich účtů, např. reakce na Váš komentář či odpovědi na Váš dotaz a vyjma zpracování údajů pro nabídku zaměstnání na základě aktivní komunikace s Vámi, kde si příslušné údaje můžeme uložit do našeho systému pro spravování pracovních nabídek), ledaže se bude jednat o případ jednotlivého incidentu (např. vyhrožující komentář u článku). Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z Vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy Vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda Váš pracovní profil Vámi na této síti zveřejněný odpovídá našim požadavkům.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. 

Údaje v rámci sociálních sítí zpracováváme primárně v agregované formě, tedy tak, že není možné identifikovat jednotlivé uživatele. V takovém případě můžeme ukládat takové údaje bez časového omezení. Jinak údaje, které jsou přístupné v rámci sociální sítě, můžeme zpracovávat do doby, než jsou z ní smazány (i když  s nimi obvykle nijak nepracujeme). Podrobnosti ohledně zpracování pro účely nabídky zaměstnání naleznete zde.

Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek: (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás třetím osobám – zaměstnavatelům, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Jak je uvedeno výše, snažíme se osobní údaje zpracovávat pouze v rámci té sociální sítě, v jejímž rámci jsou uloženy. Výjimkou mohou být technické systémy, které nám takovou zprávu usnadní, či zpracování údajů pro účely nabídky zaměstnání. 

Pokud bychom zpracovávali osobní údaje mimo příslušnou sociální síť, ACOMWARE může zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům či jiným příjemcům:

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete ACOMWARE dobrovolně. Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale GDPR na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit. 

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Automatizované rozhodování

Podle GDPR máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). GDPR sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět. 

Naše společnost neprovádí v souvislosti se sociálními sítěmi žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 GDPR (EU) 2016/679. 

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí

Informace o tom, jak nakládá s Vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) a segmentu Vaší činnosti předané nám za účelem vyjednávání o smlouvě, jejího uzavření či vypracování nabídky, mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb ACOMWARE, a.s. Stejné platí, pokud nám tyto údaje sami poskytnete v rámci žádosti o zasílání newsletteru. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává ACOMWARE možnost zasílání obchodních sdělení ACOMWARE (newsletterů a obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas (platí i pro právnické osoby). V rámci jednotlivých služeb může být udělován souhlas i se zasíláním obchodních sdělení třetích stran; i pokud Vám budeme zasílat obchodní sdělení třetích stran, nebudeme však Vaše adresy takové třetí straně předávat, ledaže byste nám k tomu dali souhlas.
Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme

zpracovávat ještě po přiměřenou dobu (max. 4 roky, ledaže by se jednalo o řešení incidentu) poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.
U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Cookies v rámci služeb ACOMWARE

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost, zejména pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb, tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.
Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.
Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies:
• dočasné soubory cookie,
které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a
• trvalé soubory cookie,
které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu cookies používáme?

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení např. přehrávače videa.

Ke zlepšování naší stránky

Čas od času můžeme na naší stránce využít funkčnost, která sleduje, jak se na ní uživatelé chovají, zejména na jaké odkazy nejvíc klikají a na které místo najedou myší nejprve. To nám pomáhá optimalizovat naše stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá vlastní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.
Naše servery se dále mohou účastnit výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Účast v tomto výzkumu nad rámec běžných měřících cookies však podléhá Vašemu souhlasu. Více informací o tomto výzkumu naleznete zde.
Na našich stránkách také využíváme nástroje pro analýzu Vašich preferencí při využívání stránek a zobrazování obsahu. Takové nástroje nám umožňují zjistit, jaká část našich stránek je nejvíce navštěvovaná a na základě toho určit. Jak máme naše stránky rozvrhnout.
Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některá cookies využíváme také k tomu, abychom Vám zobrazovali právě ten obsah, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem využíváme i nástroje, které sledují pohyb uživatelů na naší stránce, abychom mohli naše stránky uspořádat tak, aby uživatelům lépe vyhovovaly.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.
My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Adform společnosti Adform a systém sdružení Czech Publisher Exchange. Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (viz níže). Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.
Jiné cookies zase slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data takto získaná používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné podrobné profily našich návštěvníků.
Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Naše společnost sama takový systém neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušná cookies.
V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.
Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.
Pravidla platná pro systém sdružení Czech Publisher Exchange naleznete zde.
Pravidla platná pro systém Adform naleznete zde.

Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy.
V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.
Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome
Edge
Internet Explorer
Firefox

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 GDPR.
Pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem ACOMWARE (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb ACOMWARE a ochranu práv ACOMWARE a třetích osob apod.), máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude ACOMWARE takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@acomware.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by ACOMWARE neměla údaje zpracovávat.
V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.
Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude obvykle probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby ACOMWARE takové údaje i nadále zpracovávala (např. za účelem ochrany našich práv či dokládání právního důvodů, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali).

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.
Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných partnerem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně. Za účelem aktualizace dat je možné ACOMWARE kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na osobni.udaje@acomware.cz.

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně poskytnete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá např. na tom, abyste Vaše rodné číslo uváděli na smlouvy, raději jej tedy do smluv neuvádějte).
V případě, že partner – fyzická osoba poskytne ACOMWARE na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou dobrovolně údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby ACOMWARE toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv ACOMWARE, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Následné zpracování je však již kryto oprávněným zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jste povinni nám údaje poskytnout?


Vaše osobní údaje poskytujete ACOMWARE obvykle dobrovolně. Bude-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Naše služby nejsou určeny pro použití osobám mladším 18 let.

Souhlas


Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Automatizované rozhodování

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 GDPR. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle GDPR platí zásada volného pohybu osob v EU, GDPR omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo o systémy využívající servery nacházející se zejména ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera důvěryhodnou společnost a předávání by bylo zajištěno tzv. standardními smluvními podmínkami vydanými Evropskou komisí.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

> Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Ne všechny údaje, které můžete např. vyplnit v přihlášce, jsou povinné. Vyplnění některých údajů nám může pomoci Vás např. kontaktovat, ale můžete se rozhodnout, že nám takové údaje prostě neposkytnete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
> Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob
> Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
> V rámci konferencí je pořizováno foto- a videozpravodajství. V rámci záběrů vícero osob nejsme schopní vymazávat či nezabírat jednotlivé osoby a ani by to nebylo přiměřené. Pokud by naši fotografové a kameramani pořizovali Vaše portrétní snímky a Vy jste s tím nesouhlasili nebo byste si nepřáli jejich zveřejnění, je nejlepší cestou rovnou danou osobu požádat o nepořízení/smazání takového snímku.
> Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte. Naše konference ovšem nejsou určeny osobám mladším 18 let, není-li výslovně stanoveno jinak.
> Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem ACOMWARE. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
> Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.

> Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete níže.
> Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
> Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR.
d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
e) získat osobní údaje, které se jí týkají a
(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR a
f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se její konkrétní situace (viz výše).
Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených GDPR povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.
V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že ACOMWARE zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:
ACOMWARE s.r.o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4
e-mail: osobni.udaje@acomware.cz
tel.: +420 737 289 119
ID datové schránky: xbbi32q

Naše společnost také jmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů:
ACOMWARE s.r.o.
Vladan Rámiš
e-mail: vladan.ramis@acomware.cz
tel.: +420 225 063 137

cs_CZCZ